Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Skoleåret 2015/2016

Skolestart
Skoleåret starter tirsdag den 28. juli 2015, kl. 12.00.

Denne dag starter med en let frokost. Herefter drager de pårørende af sted og vi - alle lærere og elever - tager på lejrskole, hvor eleverne får mulighed for at ønske, hvem de vil bo i bofællesskab med.

Kontaktlærerfunktion
Efter lejrskoleopholdet får den enkelte elev, i forbindelse med elevboligen, tildelt en primær kontaktlærer, der året igennem står som personlig vejleder.

Kontorets åbningstider m.v.

Mandag - torsdag

kl. 09.00 - 15.00

Fredag

kl. 09.00 - 13.00

 

 

Telefon

5582 6130

E-mail

tbf@teaterbygningen.dk

Hjemmeside

www.teaterbygningen.dk

facebook

www.facebook.com/teaterbygningen

 

 

Elevtelefoner:

5582 6130 - vælg elevhuse (lokal 3) og tast

Fanefjord Kirkevej 9

Lokalnummer 3

Fanefjord Kirkevej 14

Lokalnummer 4

Fanefjord Kirkevej 15A

Lokalnummer 5

Fanefjord Kirkevej 15B

Lokalnummer 5

Fanefjord Kirkevej 18

Lokalnummer 6

Hjørnet 11

Lokalnummer 7

Hjørnet 12

Lokalnummer 8

Klemmen 3

Lokalnummer 9

Fælles mønttelefon i forgangen hos 15A+B, som alle elever har dørnøgle til.

Når vi vender hjem fra vores lejrskole (eller ugen efter), vil eleverne blive indkvarteret på en af ovenstående adresser.

Hustelefon
I hvert hus står en telefon, hvortil folk udefra kan ringe ind.

Internt kan den anvendes uden udgift. Herudover har den indprogrammeret forskellige vigtige telefonnumre, såsom lægevagt, skadestue, vagttelefon m.fl. Også opkald til disse numre er uden udgift for skolens elever.

Elektronisk post
Al post/info fra TBF til elever og pårørende foregår elektroniks, hvis ikke andet er aftalt med Sussie på kontoret.

Nøgler
Hver elev skriver under på at have modtaget en personlig nøgle til sit bofællesskab, sit værelse og til musikrummet samt en elektronisk nøgle til fitnesscentret.

Eleven er erstatningsansvarlig, hvis nøgler bortkommer.

Fitness
Eleven får udleveret en elektronisk nøgle til fitnesscentret, når der er erhvervet brugerbevis. Herefter kan fitnesscentret benyttes dagligt mellem kl. 06.00 - 22.00.

Elevværelser
Af hensyn til vedligeholdelse af elevboliger, skal opslagstavlerne anvendes til ophængning. Ved fraflytning skal eleven erstatte, hvis noget er ødelagt.

Er eleven uvillig til at aflevere et rent og pænt hus, vil skolen ansætte et rengøringsfirma til opgaven - for elevens regning. Eleven vil blive varslet om dette, inden det sker.

Forsikring
Eleven SKAL have tegnet en personlig ansvarsforsikring, INDEN eleven starter på skolen. Udgiften hertil afholdes i det hele af eleven og er således Teaterbygningen FANEFJORD uvedkommende.

Hvis eleven er dækket af hjemmets forsikring, skal I sikre jer, at forsikringen dækker, når eleven ikke er hjemmeboende.

Hvis eleven er ejer af bil, knallert eller andet motorkøretøj, hvortil der kræves en lovpligtig ansvarsforsikring, tegner og opretholder eleven selv en sådan. Udgiften hertil afholdes i det hele af eleven og er således Teaterbygningen FANEFJORD uvedkommende.

Teaterbygningen FANEFJORD har tegnet følgende forsikringer, som omfatter eleven:

Erhvervsansvar:
Dækker erstatningsansvar, som eleven måtte pådrage sig, som følge af skade på person, ting eller dyr under praktik. Eleven er arbejdsskadeforsikret under virksomhedens (praktikværtens) arbejdsskadeforsikring, idet det er denne, der har instruktionsbeføjelsen.

Erhvervsrejseforsikring med følgende dækning:
Ulykke: Sum v/død: 300.00,00 kr. - sum v/invaliditet: 300.000,00 kr.
Sygdom: Sum v/død: 300.000,00 kr. - sum v/invaliditet: 300.000,00 kr.
Bagagesum: 50.000,00 kr.

Heltidsulykkkesforsikring:
Sum v/død 182.000,00 kr. - sum v/invaliditet: 549.000,00 kr.

Ønskes højere dækninger end ovenfor anført, sørger eleven selv for yderligere forsikringsdækning.

Ønsker eleven indboforsikring over egne ting i bofællesskabet, skal en sådan tillige tegnes. Også udgiften hertil afholdes i det af eleven og er således Teaterbygningen FANEFJORD uvedkommende.

Transport til og fra TBF
Skolens elever har mulighed for at benytte Bus 664, der kører mellem Vordingborg og Stege. I hverdagene er der endvidere mulighed for at benytte Bus 750E, som kører mellem Nykøbing F. og Stege. Der er busstoppested få minutters gang fra skolen. I såvel Vordingborg som i Nykøbing F. er der mulighed for omstigning til tog. Buskøreplan er vedhæftet bagest i årsplanen. Togplan findes på www.dsb.dk

Vagttelefon
På Teaterbygningen FANEFJORD bor eleverne i små familiehuse nær skolen. Hvis der sker noget, der kræver hjælp fra en lærer, kan man altid - året rundt - ringe til vagttelefonen. Vagttelefonens nummer er: 2070 6130.

Besøg i weekender - for døgnelever
Der vil hver weekend være besøg af en lærer. Besøget kan bruges til hygge, madsnak, problemløsning m.v. Nogle weekender er besøget brugt til arrangementer ud af huset.

Ferier/weekender - for døgnelever
Alle elever med bevilget botilbud er velkomne til at blive i de weekender og ferier, hvor skolen er lukket (se ferieplan). Der foregår diverse husrunder og aktiviteter.

Hvis en elev er hjemme i weekenden og ikke har mulighed for at komme søndag aften, f.eks. på grund af sygdom, er det på vagttelefonen, der skal gives meddelelse herom i tidsrummet mellem klokken 17.00 - 18.00, søndag. Herudover skal eleven give sit bofællesskab besked.

Weekendaktiviteter for døgnelever
Ud over en masse andre festlige aktiviteter i løbet af året, har vi også weekendaktiviteter. Nogle af dem er eleverne er med til at skabe. Disse vil i skoleåret 2015/2016 ligge på følgende datoer: 29. august 2015, 3. oktober 2015, 26. november 2015 og 5. februar 2016. De 3 første aktiviteter er planlagt.

Kostpenge 2015/2016
Skolen udbetaler kostpenge til døgnelever med 52,00 kr. pr. hele dag, når skolen lukker ned i forbindelse med ferier.

Dagelever modtager taksten for frokost med 20,00 kr. på hverdage (arbejdsdage) i ferieperioder, hvor skolen lukker ned.

Overnatning - for døgnelever
Af hensyn til beboernes privatliv i de enkelte elevhuse, er der ikke mulighed for, at på-rørende/forældre kan overnatte dér. De henvises derfor til overnatningssteder "Bed and Breakfast" i nabolaget.

Derudover er der også Damme Kro, Fanefjord Gade 162, 4792 Askeby, tlf.: 5581 7535.

Hvis eleverne ønsker at have en overnattende ven, skal Anne give tilladelse. Der skal spørges senest onsdagen før, og bofællerne i huset skal tillige sige god for, at der er gæster i huset den pågældende weekend. En overnattende gæst betaler 60,00 kr. i døgnet til husets kostkasse, så denne herved selv afholder udgift til egen forplejning.

Aftenaktiviteter
Der vil i løbet af året blive tilbudt forskellige aktiviteter i hverdagsaftenerne.

Instrumentalundervisning
Hver elev får tilbud om at modtage undervisning i et selvvalgt instrument. Det forventes, at den enkelte elev øver sig fra gang til gang. Ellers anbefales det, at eleven stopper. Der vil i løbet af året og i teaterperioden blive aflysninger for nogle elever.

Kompetencegivende kurser
Nogle år tilbydes alternativt hygiejnekursus - certifikatuddannelse inden for almen fødevarehygiejne. Bevis udstedes, når eleven har bestået.

Realkompetencebeviser
I nogle af værkstederne har eleverne mulighed for at opnå realkompetencebevis, som udleveres, når eleven slutter på Teaterbygningen FANEFJORD.

Specialskemaer
I løbet af året opbrydes dette skema og der laves et specialskema – f.eks. i intro- og outro-uger, når vi spiller forestilling, ved PPK-uger og lignende.

Instrumentalundervisning
Gives som et tilbud til eleverne. Det forventes, at de øver sig i fritiden. I perioder nedlægges instrumentalundervisningen.

Afgangsbevis
Der udstedes et afgangsbevis til de elever, der forlader Teaterbygningen FANEFJORD ved dimissionen om sommeren. Afgangsbeviset indeholder en personlig udtalelse og et timeregnskab for de aktiviteter, eleven har deltaget i.

Sociale medier
Eleverne vil få gennemgået et regelsæt for at sikre, at almindelige etiske regler overholdes i forbindelse med brugen af sociale medier (facebook, twitter m.fl.).

Sygdom
Hvis en elev indlægges på sygehus, forventes det, at de pårørende overtager opmærksomheden/forpligtigelsen under indlæggelsen.

Udgifter til personlige hjælpemidler
Hvis det viser sig, at den enkelte elev har brug for særlige personlige hjælpemidler, vil dette være en ekstra udgift.

Arbejdstøj m.v.
Eleven skal selv afholde udgifter til arbejdsbeklædning - herunder sikkerhedsfodtøj (se pakkeliste).

Teaterbygningen FANEFJORD sørger for relevant sikkerhedsudstyr i skolens værksteder. Eleven SKAL benytte påkrævet sikkerhedsudstyr.

Ekstra støtte
Dette er et punkt i vores kontrakt med kommunen og lyder som følger:

"Hvis eleven har brug støttelærer/mentor eller lignende, er dette en merudgift for visiterende kommune. I tilfælde heraf vil elevens sagsbehandler blive kontaktet, forinden der iværksættes støtte.

Hvis eleven har brug for følge af støtteperson i forbindelse med konsultation hos læge, speciallæge, psykolog eller lignende, er udgiften til ledsager og dennes transport en merudgift for visiterende kommune. I tilfælde heraf vil elevens sagsbehandler blive kontaktet, forinden der iværksættes ledsageordning eller anden støtte".

Eventuel medicinhåndtering varetages af eleven selv. Såfremt eleven har brug for støtte hertil, varetages denne funktion af elevens læge eller lokal sygeplejerske/hjemmepleje. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed - samt udgifter til indkøb af medicin - afholdes i det hele af eleven og er således Teaterbygningen FANEFJORD uvedkommende.

Adresseændring
For at eleven kan modtage personlig post, er det nødvendigt at melde adresseændring til Post Danmark. Dette kan ske ved at lave en midlertidig adresseændring hvert halve år. Kontaktlæreren vil gerne være behjælpelig med dette. For de elever, der flytter folkeregisteradresse, meldes permanent adresseændring til Post Danmark. Denne ændres først igen, når man flytter til en ny adresse - enten på skolen eller andetsteds.

Møbler
Alle elevværelser/elevhuse er fuldt møblerede.

Regler på Teaterbygningen FANEFJORD
På Teaterbygningen gælder overvejende de samme regler som ude i samfundet, dog:

- Det er tilladt for elever over 18 år at drikke alkohol, men vi ønsker ingen ”vilde” fester.

- Det er IKKE tilladt at ryge indendørs i skolebygninger og elevboliger. Hvis en elever overtræder dette, vil eleven skulle   
  bekoste en opmaling af rummet. Dette sker af et malerfirma uden for skolens regi.

- Det er IKKE tilladt at indtage euforiserende stoffer af nogen art.

- Det er IKKE tilladt, at elever låner penge af hinanden. Hvis man akut står og mangler penge, kan man henvende sig på   
  kontoret eller vagttelefonen.

- Det er IKKE tilladt, at elever handler med hinanden indbyrdes (køb/salg/bytte af private effekter).

Skolens hjemmeside er www.teaterbygningen.dk
Vi forbeholder os ret til at vise billeder på hjemmesiden af diverse situationer fra vores skoleliv og dermed også af vores elever. Her vil I også kunne holde jer a jour med skolens udadvendte aktiviteter – indhold og pris.

Facebook
Linket til skolens officielle facebookprofil er: www.facebook.com/teaterbygningen. Også her forbeholder vi os ret til at offentliggøre billeder m.v. som på skolens hjemmeside.

Klagevejledning
Hvis en elev ønsker at klage over Teaterbygningen FANEFJORD’s botilbud, skal man i første omgang rette henvendelse til skolens forstander.

Hvis man herefter fortsat er uenig i skolens behandling af henvendelsen - eller resultatet heraf - har man mulighed for at klage til visiterende kommune eller Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune, Anders Larsensvej 1, 4300 Holbæk eller Socialtilsyn Øst, afdelingskontoret i Nykøbing F., Skovalléen 32D, 4800 Nykøbing F.

_____________

N.B.
Vi forventer, at årsplanen kan afvikles som ønsket, men forbeholder os dog ret til ændringer. 

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Lone Jensen, afgangselev fra Teaterbygningen Fanefjord i 2000 - Jeg arbejder nu i flexjob som køkkenassistent i en virksomhed med over 1000 ansatte, og der har jeg været i snart syv år. Efter Teaterskolen Fanefjord kom jeg i arbejdsprøvning på cafeer og restauranter, og fik endelig mit job. Vi er 13 i køkkenet, og jeg ved, at min arbejdsgiver er glad for mig, og synes, det går godt. Det synes jeg også. Læs videre Forstanderpar på Teaterbygningen Fanefjord, Anne og Micki Harvig: - Teaterbygningen Fanefjord er et uddannelsessted for unge med særlige behov, hvor vi lægger vægt på det hele menneske. Gennem arbejdet med teater og musik, udvikler hver enkelt elev sin personlighed, og finder frem til sine styrker og talenter. Sammen med vores botræning, hvor eleverne bor i små grupper i egne huse, erhvervspraktik og udlandsrejser, oplever vi, at hver elev vokser og blomstrer og får styrket sit selvværd. Efter et ophold på skolen, er langt de fleste helt afklarede med, hvad de ønsker sig – og kan – i fremtiden, og vi hjælper dem på vej, så langt, det er os muligt. Læs videre

Gå til toppen af siden